Regulamentul Concursului Naţional „Mihai Eminescu”, ediţia a IV-a, 2015

Concursul Mihai Eminescu- Asociatia Profesorilor de Limba si Literatura Romana Botosani
REGULAMENTUL FESTIVALULUI –
CONCURS NAŢIONAL DE POEZIE ŞI PROZĂ
“MIHAI EMINESCU”
editia a IV-a , Ipoteşti – Botoşani,
15 ianuarie – 15 iunie 2015

FIŞĂ ÎNSCRIERE – Concursul naţional de Poezie şi Proză „Mihai Eminescu” , ediţia a IV -a, 2015

Anexa 1 – fisa-inscriere-festivalul-national-de-poezie-si-proza-mihai-eminescu-trofeul-poesis-litera2015

Anexa-2- fisa inscriere-festivalul-national-de-poezie-c59fi-proza-mihai-eminescu-2015

Festivalul Naţional de Poezie şi Proză “Mihai Eminescu” se află la a patra ediţie şi este organizat anual în perioada 15 ianuarie – 15 iulie  de către Asociaţia Judeţeană a Profesorilor de Limba şi Literatura Română – Botoşani, Colegiul Naţional “ Mihai Eminescu” Botoşani în colaborare cu Societatea Culturală “Arlechin” Botoşani, Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii “Mihai Eminescu”, Palatul Copiilor Botoşani şi Carrefour România.

Festivalul Naţional de Poezie şi Proză „Mihai Eminescu” are ca principal scop asigurarea unui cadru de promovare şi manifestare cultural – artistică a copiilor, elevilor şi tinerilor, prin realizarea unor lucrări, materiale şi momente artistice, având ca izvor de inspiraţie opera lui Mihai Eminescu: poezie, proză scurtă, eseu, critică & creaţie literară, teatru scurt, desen, fotografie şi film.

Festivalul Naţional de Poezie şi Proză “Mihai Eminescu” cuprinde următoarele activităţi:

Prima activitate – În fiecare an la data de 15 ianuarie are loc lansarea festivalului la sediile organizatorilor / partenerilor de proiect ( se prezintă regulamentul şi se trimit invitaţii de participare instituţiilor de învăţământ, ONG-urilor / Centrelor culturale / Palatelor şi Cluburilor Copiilor din România).

A doua activitate constă în promovarea festivalului, înscrierea participanţilor, primirea şi evaluarea lucrărilor şi a momentelor artistice, după cum urmează: – promovarea festivalului în perioada 16 ianuarie – 16 aprilie 2015, prin organizarea de reuniuni, simpozioane şi workshop-uri tematice cu participarea unor personalităţi ale vieţii culturale; – în perioada 16 martie – 5 iunie 2015, înscrierea concurenţilor, primirea şi evaluarea lucrărilor, materialelor şi momentelor artistice (recitaluri de poezie, recitaluri muzicale, reprezentaţii de teatru ).

A treia activitate a festivalului se va desfăşura pe parcursul a două zile, după cum urmează : – susţinerea unor spectacole omagiale organizate împreună cu partenerii de proiect ; – Festivitatea de premiere şi Spectacolul de Gală vor avea loc în data de 15 iunie 2015, la Colegiul National Mihai Eminescu Botosani, Memorialul Ipotesti – Centru Naţional de Studii ,, Mihai Eminescu‘’ şi la sediile / locaţiile partenerilor de proiect.

A patra activitate a festivalului se va desfăşura în perioada 15 iunie – 15 iulie şi cuprinde : -realizarea / tipărirea revistelor: Revista de Didactică ABC-ul criticii literare şi Revista de colecţie Poesis Litera ; trimiterea diplomelor catre castigatorii şi cadrele didactice care din motive obiective nu au participat la festivitatea de premiere.

Responsabili activitati : Diana Damean, Cristina Chiriac, Crina Muraru, Oana Cristina Axinciuc.
DETALII ORGANIZATORICE:
– fişele de înscriere vor fi completate şi trimise electronic, la adresa: concurs.eminescu@yahoo.ro în perioada 16 martie 2015 – 05 iunie 2015 ;
– lucrările ( materialele şi momentele artistice ) vor fi trimise electronic, mai multe detalii pe blogul festivalului : http://www.concurseminescu.wordpress.com
– selecţia celor mai bune lucrări, pentru fiecare secţiune şi categorie de vârstă, va fi făcută de către o comisie de jurizare formată din specialişti în domeniu, în perioada 5 – 12 iunie 2015
– numele tuturor participanţilor şi numele profesorilor coordonatori vor fi publicate pe blogul şi în reţelele sociale pe secţiuni, conform informaţiilor din fişa de înscriere a fiecărui concurent;
– se va acorda trofeul festivalului “Mihai Eminescu” şi premiul I, II, III, mentiuni şi premii speciale pentru fiecare secţiune – concurs a festivalului ; numele câştigătorilor vor fi publicate pe site–urile şi blogurile festivalului şi în reţelele de socializare partenere. – toţi participanţii, profesorii coordonatori şi institutiile reprezentate în concurs vor primi diplome de participare; – pentru înscrierea în concurs, parteneriate şi sponsorizări – adresa de corespondenţă: concurs.eminescu@yahoo.ro

SECTIUNILE CONCURSURILOR DIN FESTIVAL: CREAŢIE LITERARĂ
– lucrările pot fi poezie ( cel puţin 3, cel mult 10 texte) sau proză scurtă ( 2-3 texte) şi vor fi scrise cu caractere Times New Roman, Font 12,la 1,5 rânduri şi trimise electronic în perioada 16 martie – 5 iunie 2015, pe adresa de mail: concurs.eminescu@yahoo.ro

ESEU – lucrările cu caracter didactic şi ştiinţific vor fi redactate doar în limba română şi nu trebuie să depăşească 5 pagini; acestea vor fi scrise cu caractere Times New Roman, Font 12, la 1,5 rânduri şi trimise electronic, în perioada 16 martie– 5 iunie 2015, pe adresa de mail: concurs.eminescu@yahoo.ro

RECITALURI DE POEZIE ŞI MUZICĂ. REPREZENTAŢII TEATRU – momentele artistice ( 2 recitaluri, 1 reprezentaţie dramatică) din cadrul acestor secţiuni vor fi înregistrate pe support CD / DVD şi vor fi trimise în perioada 16 martie – 5 iunie 2015 la sediul Asociatiei Judetene a Profesorilor de Limba si Literatura Română Botoşani – Bd-ul Mihai Eminescu, nr. 48, (Casa Tineretului Botosani) si prin e-mail: concurs.eminescu@yahoo.ro

DESEN – lucrările pot fi realizate : a. în creion, tuş sau acuarelă; b. alb- negru sau color; c. pe hârtie tip A4 sau A3; – lucrările vor fi scanate sau fotografiate şi trimise, în perioada 16 martie – 5 iunie 2015, la adresa de mail: concurs.eminescu@yahoo.ro

FOTOGRAFIE SI FILM – vor fi prezentate numai lucrări originale (imagini de la activităţile şi evenimentele dedicate poetului Mihai Eminescu) în format digital ; acestea vor fi trimise la adresele de email: concurs.eminescu@yahoo.ro în perioada 16 martie – 5 iunie 2015

Detalii festival: tel /0745592091 (prof. Crina Muraru) / 0744916131 ( prof. Diana Damean) e-mail: concurs.eminescu@yahoo.ro, http://www.concurseminescu.wordpress.com

Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Botoşani
Coordonator proiect: Prof. Diana Damean

2 comentarii

 1. RÈGLES Festival –
  La poésie et la prose CONCOURS NATIONAL
  „Mihai Eminescu”
  Quatrième édition, Ipotesti – Botosani,
  15 Janvier to 15 Juin 2015

  Festival national de la poésie et de prose „Mihai Eminescu” est dans sa quatrième année et est organisé chaque année dans la période de 15 Janvier to 15 Juillet 2015 l’Association des enseignants du comté de langue et de littérature roumaine – Botosani, Collège national „Mihai Eminescu” à Botosani collaboration avec la Société culturelle „Harlequin” Botosani Ipotesti Memorial – Centre national de recherche „Mihai Eminescu” et le Palais de Botosani enfants.

  Festival national de la poésie et de prose „Mihai Eminescu” vise principalement à fournir un cadre pour la promotion et l’expression culturelle – les enfants artistiques, les étudiants et les jeunes, en faisant des travaux, des matériaux et des moments artistiques, avec l’inspiration Mihai Eminescu : poésie, nouvelles, essais, critique littéraire et, à court théâtre, dessin, photographie et le cinéma.

  Festival national de la poésie et de prose „Mihai Eminescu” comprend les activités suivantes:

  La première activité – Chaque année, le 15 Janvier voit le lancement des locaux des organisateurs de festivals / partenaires du projet (règlement présenté et les institutions éducatives invitations envoyées, ONG / Palais et la Roumanie Centres culturels / Clubs Enfants) .

  La deuxième activité est de promouvoir le festival, droit d’entrée, la réception et l’évaluation des travaux et des moments artistiques, comme suit: – la promotion du festival à la période du 16 Janvier to 16 Avril 2015, en organisant des réunions, des colloques et des ateliers thématiques avec la participation de personnalités culturelles; – Au cours de la période du 16 Mars to 5 Juin 2015 entrée de concurrents, la réception et l’évaluation travaux, des matériaux et des moments artistiques (des récitals de poésie, des concerts, des spectacles de théâtre).

  La troisième activité du festival se déroulera sur deux jours, comme suit: – soutenir performances hommage organisée avec les partenaires du projet; – Cérémonie de remise et de Gala aura lieu le 15 Juin 2015, au National College Mihai Eminescu Botosani, Ipotesti Memorial – Centre national pour l’éducation ,, Mihai Eminescu »et aux bureaux / emplacements des partenaires du projet.

  La quatrième activité du festival aura lieu du 15 Juin au 15 Juillet et comprend: -Réalisation des revues / d’impression: Journal de la critique littéraire Enseignement ABC et la collecte magazine lettre Poesis; envoyer les gagnants diplômes et des enseignants pour des raisons objectives n’a pas assisté à la cérémonie de remise des prix.

  Activités responsables: Damean Diana Cristina Chiriac, Crina MURARU, Oana Cristina Axinciuc.

  Modalités d’organisation:
  – Les formulaires d’inscription seront remplis et soumis par voie électronique à: concurs.eminescu@yahoo.ro dans entre le 16 Mars 2015 au 05 iunie 2015;
  – Travail (matériaux et des moments artistiques) seront envoyés par voie électronique, plus de détails sur le blog du festival: http://www.concurseminescu.wordpress.com
  – Sélection des meilleurs entrées pour chaque section et l’âge sera faite par un jury composé d’experts dans le domaine, 5-12 Juin 2015
  – Les noms de tous les participants et les coordonnateurs nom enseignant seront publiés sur les sections de blog et les réseaux sociaux, selon les informations du formulaire d’inscription à chaque concurrent;
  – Trophée sera décerné „Mihai Eminescu” prix I, II, III, mentions et prix spéciaux pour chaque section – la compétition du festival; les gagnants seront publiés sur les sites Web et les blogs et les partenaires du festival de médias sociaux. – Tous les participants, les enseignants et les institutions représentées dans les coordinateurs du concours recevront un certificat de participation; – Pour participer au concours, les partenariats et commandites – mail: concurs.eminescu@yahoo.ro

  Sections du Festival: CONCOURS littéraires
  – Travaux peuvent être la poésie (au moins 3, plus de 10 textes) ou des histoires courtes (2-3) et les textes seront écrits en Times New Roman, taille 12, 1,5 fois et envoyé par voie électronique entre le 16 Mars – 5 juin 2015, à l’adresse e-mail: concurs.eminescu@yahoo.ro

  ESSAI – ouvrages didactiques et scientifiques sera écrit en roumain et ne doit pas dépasser cinq pages; ils seront écrits en Times New Roman, taille 12, 1,5 fois et envoyées par voie électronique, à partir du 16 Mars au 5 Juin 2014, à l’adresse e-mail: concurs.eminescu@yahoo.ro

  récitals de poésie et musique. spectacles de théâtre – moments artistiques (deux récitals, une représentation dramatique) de cette section doivent être enregistrées sur le support CD / DVD et seront envoyés entre le 16 Mars to 5 Juin, 2015 au siège de l’Association du comté des professeurs de langue et de littérature roumaine Botosani – Boulevard Mihai Eminescu, nr. 48 (Botosani Maison des jeunes) et par e-mail: concurs.eminescu@yahoo.ro

  Dessin – œuvres peuvent être faites: a Dans crayon, encre et aquarelle;. . b B & B ou couleur; c format A4 ou A3. – Les travaux seront analysés ou photographiés et envoyé, à partir du 16 Mars to 5 Juin 2015 à l’adresse électronique: concurs.eminescu@yahoo.ro

  Photographie et film – seront présentés seuls les originaux (photos des activités et des événements dédiés au poète Mihai Eminescu) en format numérique; ils seront envoyés à des adresses e-mail: concurs.eminescu@yahoo.ro la période du 16 Mars to 5 Juin, 2015

  Les détails du Festival: tél / 0745592091 (prof Crina Muraru.) / 0744916131 (prof Diana Damean.) E-mail: concurs.eminescu@yahoo.ro, http://www.concurseminescu.wordpress.com

  Collège National «Mihai Eminescu” Botosani
  Coordonnateur du projet: Prof. Diana Damean

 2. FESTIVAL RULES –
  NATIONAL COMPETITION poetry and prose
  „Mihai Eminescu”
  Fourth edition, Ipoteşti – Botosani,
  15 January to 15 June 2015

  National Festival of Poetry and Prose „Mihai Eminescu” is in its fourth year and is held annually in the period 15 January to 15 July 2015 by the County Association of Teachers of Language and Literature Romanian – Botosani, National College „Mihai Eminescu” in Botosani collaboration with Cultural Society „Harlequin” Botosani Ipoteşti Memorial – National Center for Research „Mihai Eminescu” and Botosani Children’s Palace.

  National Festival of Poetry and Prose „Mihai Eminescu” is mainly aimed at providing a framework for promotion and cultural expression – artistic children, students and young people, by making works, materials and artistic moments, with the inspiration Mihai Eminescu : poetry, short stories, essays, literary criticism &, short theater, drawing, photography and film.

  National Festival of Poetry and Prose „Mihai Eminescu” includes the following activities:

  The first activity – Every year on 15 January sees the launch of the festival organizers premises / project partners (presented regulation and sent invitations educational institutions, NGOs / Cultural Centres / Clubs Children’s Palaces and Romania) .

  The second activity is to promote the festival, entry fee, receipt and evaluation of works and artistic moments, as follows: – promoting the festival in the period 16 January to 16 April 2015, by organizing meetings, symposia and thematic workshops with the participation of cultural personalities; – During the period March 16 to June 5, 2015, entry of competitors, the receipt and evaluation work, materials and artistic moments (poetry recitals, musical concerts, theater performances).

  The third activity of the festival will take place over two days, as follows: – supporting performances organized homage with project partners; – Award Ceremony and Gala will take place on 15 June 2015, at the National College Mihai Eminescu Botosani, Ipotesti Memorial – National Center for Education ,, Mihai Eminescu ‘and at the offices / locations of the project partners.

  The fourth activity of the festival will take place from June 15 to July 15 and includes: -realization / print journals: Journal of Literary Criticism Teaching ABC and magazine collection Poesis letter; sending the winners diplomas and teachers for objective reasons did not attend the award ceremony.

  Responsible activities: Damean Diana Cristina Chiriac, Crina Muraru, Oana Cristina Axinciuc.

  Organizational details:
  – Registration forms will be completed and submitted electronically at: concurs.eminescu@yahoo.ro in between 16 March 2015-05 iunie 2015;
  – Work (materials and artistic moments) will be sent electronically, more details on the festival blog: http://www.concurseminescu.wordpress.com
  – Selection of the best entries for each section and age will be made by a judging panel made up of experts in the field, from 5 to 12 June 2015
  – The names of all participants and coordinators teacher name will be published on the blog and social networks sections, according to information from the registration form to each competitor;
  – Trophy will be awarded „Mihai Eminescu” prize I, II, III, mentions and special prizes for each section – the festival competition; the winners will be published on websites and blogs and social media festival partners. – All participants, teachers and institutions represented in the contest coordinators will receive participation certificates; – To enter the competition, partnerships and sponsorships – mail address: concurs.eminescu@yahoo.ro

  SECTIONS OF THE FESTIVAL CONTEST: Literary
  – Works can be poetry (at least 3, more than 10 texts) or short stories (2-3 texts) and will be written in Times New Roman, font size 12, 1.5 times and sent electronically between March 16 – June 5, 2015, to the email address: concurs.eminescu@yahoo.ro

  ESSAY – didactic and scientific works will be written in Romanian only and should not exceed 5 pages; they will be written in Times New Roman, font size 12, 1.5 times and sent electronically, from 16 March to June 5, 2014, to the email address: concurs.eminescu@yahoo.ro

  Poetry recitals and music. THEATRE performances – artistic moments (2 recitals, one dramatic representation) of this section shall be recorded on support CD / DVD and will be sent between March 16 to June 5, 2015 at the headquarters of the County Association of Teachers of Language and Literature Romanian Botosani – Boulevard Mihai Eminescu, nr. 48 (Botosani Youth House) and by e-mail: concurs.eminescu@yahoo.ro

  DRAWING – works can be made: a. In pencil, ink and watercolor; b. B & W or color; c. A4 or A3 paper; – Work will be scanned or photographed and sent, from March 16 to June 5, 2015, at the email address: concurs.eminescu@yahoo.ro

  Photography and film – will be presented only originals (pictures of activities and events dedicated to poet Mihai Eminescu) in digital format; they will be sent to email addresses: concurs.eminescu@yahoo.ro the period March 16 to June 5, 2015

  Festival details: tel / 0745592091 (prof. Crina Muraru) / 0744916131 (prof. Diana Damean) e-mail: concurs.eminescu@yahoo.ro, http://www.concurseminescu.wordpress.com

  National College „Mihai Eminescu” Botosani
  Project Coordinator: Prof. Diana Damean

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s